Zasadnutie OZ – december 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Africký mor ošípaných

V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky zverejňuje obec Nižná Boca informačný leták s informáciami týkajúcimi sa afrického moru ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej prípojky

Obec Nižná Boca ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ – “ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca. podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ – “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca, tak, ako je to vyznačené na podklade situácie – katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. (viac…)

Usmernenie: Registrácia chovov ošípaných

Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš zo dňa 15. novembra 2018 zverejňujeme informáciu o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. (viac…)

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – november 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – október 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Martiša Fedora, Pri vinohradoch 173, 831 06 Bratislava zo dňa 21.08.2018 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 1319 druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 01.10.2018 (pondelok) o 9,00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade
v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Ing. Kvetoslavy Kalabovej, Nižná Boca 46, 032 34 Malužiná, zo dňa 15.06.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 2041/2 druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 01.10.2018 (pondelok) o 9,00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade
v Nižnej Boci. (viac…)