Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Ing. Eva Lániová

poslankyňa, zástupkyňa starostky
nezávislá kandidátka

Ing. Tomáš Hellebrandt

poslanec
nezávislý kandidát

Marcela Herichová

poslankyňa
nezávislá kandidátka

Ing. Peter Matejko

poslanec
nezávislý kandidát

Mgr. Michal Adamov

poslanec
nezávislý kandidát

Termíny zasadnutí OZ v roku 2017

24. februára, 31. marca, 28. apríla, 26. mája, 30. júna, 25. augusta, 29. septembra, 27. októbra, 24. novembra, 12. decembra

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

  • PhDr. Desana Stromková
    funkčné obdobie do apríla 2021

Viac na stránke Hlavný kontrolór

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 20/02/2017