Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Ing. Milan Hromádka

poslanec, zástupca starostky

Martin Lichardus

poslanec

Mgr. Silvia Želonková

poslankyňa

Vladimír Šak

poslanec

Ing. Eva Lániová

poslankyňa

Termíny zasadnutí OZ v roku 2020

31. januára, 28. februára, 27. marca, 24. apríla, 29. mája, 26. júna, 28. augusta, 25. septembra, 30. októbra, 27. novembra, 11. decembra

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

  • PhDr. Desana Stromková
    funkčné obdobie do apríla 2021

Viac na stránke Hlavný kontrolór

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 15/01/2020