Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – apríl 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 26. apríla 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly prevodov majetku v roku 2023
 5. Ukončenie obstarávania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu
 6. Schválenie úveru v sume 80.000,- € na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
 7. Vysporiadanie cesty popri Chopcovici – odpovede na výzvu
 8. Schválenie použitia rezervného fondu na modernizáciu rozhlasu
 9. Vyradenie hnuteľného drobného majetku
 10. Rôzne:
  a) Majetkové priznanie verejného funkcionára
  b) Dar na knižnicu
  c) Dom na múzeum
  d) Oprava schodov obecného úradu – pivničné priestory
 11. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka obce Nižná Boca