Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-2021/006685-02/Ks z 1. júna 2021, ktorá sa týka oznámenia o začatí stavebného konania v súvislosti so žiadosťou obce Nižná Boca o vydanie stavebného povolenia pre vodnú stavbu: „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“. Kompletné znenie verejnej vyhláške sa nachádza v priloženom súbore.

(viac…)

Verejná vyhláška: Územný plán regiónu Žilinského kraja

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa týka územného plánu regiónu Žilinského kraja. Kompletné znenie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Zámer prevodu majetku

Obec Nižná Boca v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci zámer prevodu majetku – pozemku vo vlastníctve obce Nižná Boca, vedenom na liste vlastníctva č. 1772, KN-E 3173/2. Celé znenie zámeru je priložené k tomuto oznámeniu.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-E č. 12 v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Výzva: Kultúrny dom 2021

Obec Nižná Boca zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome.

Zateplenie – súvisiace dokumenty

Zmena vykurovania – súvisiace dokumenty

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §-u 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15. januára 2021:

(viac…)

Verejná vyhláška – poľovný revír

Oznámenie o začatí konania o zmene hraníc PR Nízke Tatry podľa ustanovenia § 4, 9 a 10 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákonov č. 72/2012 Z. z. a 115/2013 Z. z.

(viac…)