Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 9. do 27. októbra 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Pozvánka na verejné stretnutie občanov

V zmysle  § 11b  zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

V súvislosti so žiadosťou Ing. Rastislava Piovarčiho a Ing. Alexandry Piovarčíovej, Vranov 563, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Lipovský Mikuláš, na stavbu: „Rekreačný dom“ na pozemku parc. č. KN E 1596/296 v k.ú. Nižná Boca obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 09.00 hod. na Obecnom úrade v Nižnej Boci a následne na tvare miesta. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ZaD č. 2 ÚP

Obec Nižná Boca, č. 3, PSČ 032 34 Malužiná ako príslušný orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej len ZaD č. 2 ÚPN-O) oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu pre Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej ZaDč.2 ÚPN-O) OZNAMUJE, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 69/1 (KN-E č. 20/8) v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že od dnešného dňa v priebehu mesiaca január 2023 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností.

(viac…)