Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Výzva: Kultúrny dom 2021

Obec Nižná Boca zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome.

Zateplenie – súvisiace dokumenty

Zmena vykurovania – súvisiace dokumenty

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §-u 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15. januára 2021:

(viac…)

Verejná vyhláška – poľovný revír

Oznámenie o začatí konania o zmene hraníc PR Nízke Tatry podľa ustanovenia § 4, 9 a 10 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákonov č. 72/2012 Z. z. a 115/2013 Z. z.

(viac…)

Výzva na registráciu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš týmto informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, a v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

LESY SR: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na základe splnomocnenia (č.j. 22548/2019) Ing. Ján Vrbenský – vedúci Odštepného závodu Liptovský Hrádok ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Chránený poľovný revír Nízke Tatry.

Zhromaždenie sa uskutoční dňa 4. 9. 2020 o 10:30 hod. v zasadačke budovy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, ul. Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok. Podrobnosti o zhromaždení nájdete v priloženej verejnej vyhláške.

(viac…)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 13.08.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)

Pripomienkovanie SURDM ŽSK

Dovoľujeme si vás informovať, že na internetovej stránke Enviroportál bola zverejnená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

(viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 64 ods. 1 písm. e/ a § 69 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona a na základe žiadosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca – pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná, zo dňa 30.09.2019, doplnenej dňa 25.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parcelách registra C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 trvalý trávny porast (ďalej len TTP), 1142/58 TTP, registra E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok, 1094/2 lesný pozemok, 1225/1 TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP, 3037 TTP v k. ú. Nižná Boca podľa § 47 odst.3 a § 48 odst. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva s ú h l a s žiadateľovi na výrub krovín a drevín s obvodom kmeňa do 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na parcelách č. C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 TTP , 1142/58 TTP, E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok, 1094/2 lesný pozemok, 1225/1 TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP, 3037 TTP v k. ú. Nižná Boca, vedených na LV č. 542, 630, 971, 972 vo vzdialenosti 20 m od krajníc štátnej cesty 1. triedy č. 72/1 po obidvoch stranách predmetnej komunikácie.

(viac…)