Správne poplatky obec vyberá na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za svoje úkony a konania. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov obce Nižná Boca
Otvoriť

Poplatky

Sadzobník poplatkov za používanie zariadenia obce Nižná Boca
Otvoriť

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 31/07/2018