Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN

VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2015 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na ktorom sa v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca s odvolaním sa na ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (viac…)

Návrh VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a so zákonom č. 582/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (viac…)

VZN č. 1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie
obce Nižná Boca č. 1/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska. (viac…)

VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. (viac…)