Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Konania

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dňa 25.10.2021 podal žiadateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok návrh na kolaudáciu stavby „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a KN-C 2646/4 a KN-E 3181 katastrálne územie Nižná Boca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Nižná Boca dňa 22.11.20216 pod č. SOcÚ 384/2016-2 IO, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 120 stavebného zákona, oprávnený konať v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom, a súčasne nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň štvrtok 18. novembra 2021 o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 177 k. ú. Nižná Boca.

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Mag. art. Petry Galkovej, Heinestrasse 43/28, Viedeň, Rakúska republika, zo dňa 13.09.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 6 ks drevín druhu smrek, jaseň, lipa, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 177 k. ú.Nižná Boca Žiadosť bola odôvodnená : Náletové dreviny, stojace na hrane svahu, ohrozujú stavbu na pozemku žiadateľky.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 7. 11. 2019 o 8:30 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 606 k. ú. Nižná Boca.

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Ing. Miroslava Lániho, zo dňa 23. 9. 2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu lipa, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 606 k. ú.Nižná Boca. Žiadosť bola odôvodnená: Strom je naklonený na vedľa stojacu nehnuteľnosť, ktorú ohrozuje.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 7. 11. 2019 o 9:00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Vladimíra Rádyho a Štefana Korytára zo dňa 10.12.2018 o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 1319 druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 09.01.2019 (streda) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Petra Ďumbalu zo dňa 10.12.2018 o vydanie súhlasu na výrub 25 ks drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 1318 druh pozemku lesný pozemok a E-KN 1319 druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 09.01.2019 (streda) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Martiša Fedora, Pri vinohradoch 173, 831 06 Bratislava zo dňa 21.08.2018 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 1319 druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 01.10.2018 (pondelok) o 9,00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade
v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Ing. Kvetoslavy Kalabovej, Nižná Boca 46, 032 34 Malužiná, zo dňa 15.06.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parcele číslo E-KN 2041/2 druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 01.10.2018 (pondelok) o 9,00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade
v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Madejovej Evy, Nižná Boca 173, 032 34 Malužiná, v zastúpení Ing. arch. Igorom Karkošiakom, Nižná Boca 20, 032 34 Malužiná zo dňa 20.11.2017 o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, rastúcich na parcelách číslo E-KN 2900 druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 11. 1. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o zahájení územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256,269,280 a KN- C 259, 267, 268 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začína stavebný úrad nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona. (viac…)