Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Zasadnutie OZ – apríl 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 16. apríla 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná Boca
  5. Schválenie predaja majetku obce p. Čikovi Róbertovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 6. 4. do 18. 4. 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných látok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Zámer prevodu majetku

Obec Nižná Boca v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci zámer prevodu majetku – pozemku vo vlastníctve obce Nižná Boca, vedenom na liste vlastníctva č. 1772, KN-E 3173/2. Celé znenie zámeru je priložené k tomuto oznámeniu.

(viac…)

Zasadnutie OZ – marec 2021

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-E č. 12 v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Zámer prevodu majetku

Obec Nižná Boca v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku.

(viac…)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Nižná Boca, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Nižnej Boci (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva). Bližšie informácie sa nachádzajú v priloženom dokumente.

(viac…)

Výzva: Kultúrny dom 2021

Obec Nižná Boca zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome.

Zateplenie – súvisiace dokumenty

Zmena vykurovania – súvisiace dokumenty

Výzva na opiľovanie stromov od SSD, a.s.

Obec Nižná Boca zverejňuje výzvu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. všetkým vlastníkom (správcom, nájomcom) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Celé znenie výzvy nájdete v prílohe.

(viac…)