Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – február 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 23. februára 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky z vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých v roku 2023
 5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
 6. Schválenie dotácie CVČ Liptovský Hrádok na rok 2024
 7. Upozornenie prokurátora
 8. Vzdanie sa funkcie zástupkyne starostky a menovanie nového zástupcu starostky
 9. Žiadosť o prenájom garáže v obecnom dome
 10. Odpadové hospodárstvo – percento vyseparovania.
 11. Vysporiadanie cesty popri Chopcovici
 12. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok na prevádzku v roku 2024
 13. Rôzne:
  a) Návrh na prijatie VZN o poriadku v obci
  b) Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2024
  c) Odpoveď na žiadosť o obnovu katastrálneho operátu v k.ú. Nižná Boca
  d) Vyúčtovanie elektrickej energie
  e) Daňové priznania – aktualizácia
 14. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka obce Nižná Boca