Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – december 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 9. decembra 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023
 6. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2023
 7. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 8. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Nižná Boca
 9. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu 2022
 10. Rôzne
 11. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.