Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-2021/006685-02/Ks z 1. júna 2021, ktorá sa týka oznámenia o začatí stavebného konania v súvislosti so žiadosťou obce Nižná Boca o vydanie stavebného povolenia pre vodnú stavbu: „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“. Kompletné znenie verejnej vyhláške sa nachádza v priloženom súbore.

(viac…)

Verejná vyhláška: Územný plán regiónu Žilinského kraja

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa týka územného plánu regiónu Žilinského kraja. Kompletné znenie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 16. apríla 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná Boca
  5. Schválenie predaja majetku obce p. Čikovi Róbertovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 6. 4. do 18. 4. 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných látok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Zámer prevodu majetku

Obec Nižná Boca v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci zámer prevodu majetku – pozemku vo vlastníctve obce Nižná Boca, vedenom na liste vlastníctva č. 1772, KN-E 3173/2. Celé znenie zámeru je priložené k tomuto oznámeniu.

(viac…)

Zasadnutie OZ – marec 2021

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

(viac…)