Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Zasadnutie OZ – február 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 23. februára 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania v súvislosti so stavbou „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“, ktorej stavebníkom je Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe nižšie.

(viac…)

Daňové priznanie za 2023

V prípade, že ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2023 v katastrálnom území Nižná Boca, do 31. januára 2024 je potrebné podať daňové priznanie na obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o realizácii projektu WiFi pre Teba II

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o realizácii projektu WiFi pre Teba II z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Cieľom projektu je vybudovanie 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Celé oznámenie nájdete nižšie.

(viac…)

Zasadnutie OZ – december 2023

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 15. 12. 2023 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Nižná Boca ako Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku týmto zverejňuje verejnú vyhlášku o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)