Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejňujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 20. januára 2022. Navrhovateľom dražby je JUDr. Martina Mižíková, rod. Ferková, trvale bytom Hodonínska 615/12, 040 11 Košice – Západ, dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Masarykova 21, 040 01 Košice. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV 1300 v k. ú. Nižná Boca, miestom konania dražby je Notársky úrad JUDr. Tomáš Petro, Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad. Kompletné informácie nájdete v priloženom oznámení o dobrovoľnej dražbe.

(viac…)

Verejná vyhláška: Kolaudačné rozhodnutie

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejňuje verejnú vyhlášku – kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín (Malužiná)

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-E 20/4 v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“. Kompletné znenie dokumentu nájdete na tomto odkaze, celé znenie oznámenia vrátane možností ako doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu nájdete nižšie.

(viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dňa 25.10.2021 podal žiadateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok návrh na kolaudáciu stavby „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a KN-C 2646/4 a KN-E 3181 katastrálne územie Nižná Boca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Nižná Boca dňa 22.11.20216 pod č. SOcÚ 384/2016-2 IO, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 120 stavebného zákona, oprávnený konať v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom, a súčasne nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň štvrtok 18. novembra 2021 o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 38 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-E 2724/1 a KN-E 2724/103 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jesenná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 15. 10. do 31. 10. 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných látok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 609 a KN-C 561 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)