Zasadnutie OZ – júl 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – jún 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pripomienkovanie SURDM ŽSK

Dovoľujeme si vás informovať, že na internetovej stránke Enviroportál bola zverejnená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“. (viac…)

Zasadnutie OZ – január 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 64 ods. 1 písm. e/ a § 69 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona a na základe žiadosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca – pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná, zo dňa 30.09.2019, doplnenej dňa 25.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parcelách registra C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 trvalý trávny porast (ďalej len TTP), 1142/58 TTP, registra E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok, 1094/2 lesný pozemok, 1225/1 TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP, 3037 TTP v k. ú. Nižná Boca podľa § 47 odst.3 a § 48 odst. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva s ú h l a s žiadateľovi na výrub krovín a drevín s obvodom kmeňa do 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na parcelách č. C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 TTP , 1142/58 TTP, E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok, 1094/2 lesný pozemok, 1225/1 TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP, 3037 TTP v k. ú. Nižná Boca, vedených na LV č. 542, 630, 971, 972 vo vzdialenosti 20 m od krajníc štátnej cesty 1. triedy č. 72/1 po obidvoch stranách predmetnej komunikácie. (viac…)

Predaj kalamitného dreva

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik ponúkajú sociálne slabším skupinám obyvateľstva prostredníctvom obce možnosť nákupu kalamitného ihličnatého dreva – ihličnatej vlákniny za cenu 18,24 €/m³ (bez dopravy). Kalamitné drevo je možné kúpiť v období od 20. novembra až 31. decembra 2019. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nižná Boca

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, zo dňa 07.11.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, v k. ú.Nižná Boca. Žiadosť bola odôvodnená: vyčistenie pasienkov a obnova trvalých trávnych porastov. Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 18. 11. 2019 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)