Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §-u 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15. januára 2021:

(viac…)

Verejná vyhláška – poľovný revír

Oznámenie o začatí konania o zmene hraníc PR Nízke Tatry podľa ustanovenia § 4, 9 a 10 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákonov č. 72/2012 Z. z. a 115/2013 Z. z.

(viac…)

Výzva na registráciu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš týmto informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, a v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

LESY SR: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na základe splnomocnenia (č.j. 22548/2019) Ing. Ján Vrbenský – vedúci Odštepného závodu Liptovský Hrádok ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Chránený poľovný revír Nízke Tatry.

Zhromaždenie sa uskutoční dňa 4. 9. 2020 o 10:30 hod. v zasadačke budovy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, ul. Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok. Podrobnosti o zhromaždení nájdete v priloženej verejnej vyhláške.

(viac…)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 13.08.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)

Zasadnutie OZ – júl 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

(viac…)