Postavenie hlavného kontrolóra obce rieši § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Úlohou hlavného kontrolóra je svojou kontrolnou činnosťou prispieť k vytváraniu podmienok na efektívne, hospodárne, účinné a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

PhDr. Desana Stromková

hlavná kontrolórka obce Nižná Boca
funkčné obdobie do apríla 2021

Plány kontrolnej činnosti:

Dokumenty:

Správy:

Zverejnené: 24/11/2015
Aktualizované: 05/06/2020