Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný majetok

Výzva: Kultúrny dom 2021

Obec Nižná Boca zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome.

Zateplenie – súvisiace dokumenty

Zmena vykurovania – súvisiace dokumenty

Zámer prenajať majetok (č. uznesenia 7/2016)

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo na svojom zasadnutí dňa 29. 1. 2016 (č. uznesenia 7/2016) všetkými hlasmi prítomných (čím bola splnená podmienka 3/5 väčšiny pri hlasovaní) nižšie uvedený zámer prenechania majetku do nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (viac…)

Zámer prevodu majetku (parc. č. 310/E)

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje Obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemok vo výlučnom vlastníctve obce – prevodom na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (viac…)