Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Obec môže vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy vydávať nariadenia, ktoré sú záväzné pre všetkých obyvateľov, osoby podnikajúce na území obce a pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. Prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce sa riadi § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpiov. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, obec zverejní vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa môže zverejniť aj iným spôsobom v obci obvyklým, ako napríklad na internetovej stránke obce. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Podmienkou platnosti všeobecne záväzného nariadenia je jeho vyvesenie na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, po uplynutí ktorých nadobúda účinnosť (ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti). Nariadenia sú každému prístupné na obecnom úrade obce.

[lsvr_accordion toggle=“yes“] [lsvr_accordion_item title=“2020″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“open“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2019″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“open“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2018″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2017″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2016″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2015″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2014″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2013″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2012″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2011″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2009″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item] [lsvr_accordion_item title=“2008″ icon=“fa fa-folder-open-o“ state=“closed“]

[/lsvr_accordion_item]

[/lsvr_accordion]