Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 609 a KN-C 561 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 67 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Obec Nižná Boca uverejňuje upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš pre chovateľov ošípaných v súvislosti africkým morom ošípaných. Kompletné znenie sa nachádza v priloženom dokumente.

(viac…)

Ročný odpočet vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., v zmysle platného harmonogramu odpočtov vodomerov na rok 2021 vykoná dňa 3. augusta 2021 v obci Nižná Boca odpočty vodomerov. Následne Vám bude zaslaná faktúra s ročným vyučtovaním preddavkových platieb.

(viac…)

US Nižná Boca: Povolenie na zber lesných plodov

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, obyvateľom a majiteľom rekreačných chát v obci Nižná Boca, že v roku 2021 bude US vydávať oprávnenia na vstup na pozemky za rekreačným účelom a účelom zberu lesných plodov pre vlastnú potrebu. Oprávnenia sa budú vydávať od 23.07.2021 v priestoroch kancelárie US v úradných hodinách.

(viac…)

Výkop a osadenie optického kábla Telekom

Dovoľujeme si vás týmto informovať o realizácii stavby – výkopových prác a osadenie optického kábla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bližšie informácie sa nachádzajú v priložených dokumentoch.

(viac…)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-2021/006685-02/Ks z 1. júna 2021, ktorá sa týka oznámenia o začatí stavebného konania v súvislosti so žiadosťou obce Nižná Boca o vydanie stavebného povolenia pre vodnú stavbu: „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“. Kompletné znenie verejnej vyhláške sa nachádza v priloženom súbore.

(viac…)