Zasadnutie OZ – máj 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši podľa § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 20.04.2018 od 10:00 hod. do odvolania. (viac…)

Zasadnutie OZ – marec 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zámer prenajať majetok (p. Gombárik)

Obec Nižná Boca zverejňuje zámer prenajať majetok: nebytový priestor – kancelária, nachádzajúca sa v stavbe Obecný úrad so súpisným číslom 3, postavenej na parc. č. 1963/2, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková výmera prenajímaného priestoru je 18,25 m2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. firme Forest Consulting Slovakia, spol. s r.o. zastúpená Ing. Róbertom Gombárikom, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná v sume 240,- EUR / rok. (viac…)

Zasadnutie OZ – január 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Madejovej Evy, Nižná Boca 173, 032 34 Malužiná, v zastúpení Ing. arch. Igorom Karkošiakom, Nižná Boca 20, 032 34 Malužiná zo dňa 20.11.2017 o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, rastúcich na parcelách číslo E-KN 2900 druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 11. 1. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Zasadnutie OZ – december 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Zamietnutie odvolania

Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, na základe odvolania odvolateľky: Eva Hríbik a odvolania odvolateľky: Soňa Hubcejová proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 o umiestnení stavby „Miesta komunikácia“ pre navrhovateľa Obec Nižná Boca, preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a takto rozhodol:

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie vyššie uvedených odvolateliek, podané proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 zamieta a napadnuté územné rozhodnutie potvrdzuje. (viac…)

Zasadnutie OZ – november 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)