Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Madejovej Evy, Nižná Boca 173, 032 34 Malužiná, v zastúpení Ing. arch. Igorom Karkošiakom, Nižná Boca 20, 032 34 Malužiná zo dňa 20.11.2017 o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, rastúcich na parcelách číslo E-KN 2900 druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 11. 1. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Zasadnutie OZ – december 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Zamietnutie odvolania

Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, na základe odvolania odvolateľky: Eva Hríbik a odvolania odvolateľky: Soňa Hubcejová proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 o umiestnení stavby „Miesta komunikácia“ pre navrhovateľa Obec Nižná Boca, preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a takto rozhodol:

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie vyššie uvedených odvolateliek, podané proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 zamieta a napadnuté územné rozhodnutie potvrdzuje. (viac…)

Zasadnutie OZ – november 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – október 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Výzva: Kultúrny dom

Obec Nižná Boca zverejňujeVýzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome. (viac…)

Voľby do VÚC: Zoznamy kandidátov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov. (viac…)

Verejná vyhláška: Upovedomenie o podanom odvolaní

Mesto Liptovský Hrádok zastúpené primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a určená Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP 3-2016/025454 zo dňa 07.06.2016 Vám oznamuje, že bolo podané odvolanie Hribik Eva, Fuchsweg 3, Heimsheim 712 96, Nemecko a Hubcejová Soňa, Červený Kláštor 33, 059 06 v zákonnej lehote, doručené Mestu Liptovský Hrádok dňa 14.08.2017, proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok č. SOcÚ R 2017/004878 AR zo dňa 12.07.2017, ktorým navrhovateľovi Obec Nižná BOca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou umiestnená stavba “Miestna komunikácia” na pozemku parc.č. KN-E 256,269,280 a KN C 259,267,268,279/2 v k.ú. obce Nižná Boca. (viac…)

Verejná vyhláška: Územné konanie a ústne pojednávanie

Dňa 13.7.2017 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3 v k.ú. Nižná Boca. (viac…)