Zasadnutie OZ – apríl 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš žiada svojich zákazníkov, aby platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním čistením odpadovej vody poukazovali na účet vo Všeobecnej úverovej banke, účet číslo: 4204342, kód banky: 0200, IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342, SWIFT: SUBASKBX. (viac…)

Zasadnutie OZ – marec 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Ing. Ižara Eduarda, bytom Strážnická 31, 080 06 Prešov, zo dňa 09.03.2017 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, rastúcich na parcelách číslo C-KN 1596/275, 1596/144 druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 23. 3. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Zasadnutie OZ – február 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Fabiana Ivana, Tajovského 858/11, 956 33 Chynorany, zo dňa 25.01.2017 o vydanie súhlasu na výrub 10 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcele číslo E-KN 2724/1 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 23. 2. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Jána Cholvadta, Liptovský Peter 239 zo dňa 10. 1. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 12 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcelách číslo E-KN 1173 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 25. 1. 2017 (streda) o 13,30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Upovedomenie o podanom odvolaní

Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný stavebný úrad a určená Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP 3-2016/025454 zo dňa 7. 6. 2016 Vám oznamuje, že účastníčky konania Hribik Eva a Hubcejová Soňa podali v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok č. SOcÚ R 2016/006519  AR zo dňa 12. 9. 2016. (viac…)