Verejná vyhláška: Územné konanie a ústne pojednávanie

Dňa 13.7.2017 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3 v k.ú. Nižná Boca. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA- OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začal stavebný úrad Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný podľa § 119 odst.3 stavebného zákon nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona dňa 12.06.2017. (viac…)

Zámer prevodu majetku obce

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemky vo výlučnom vlastníctve obce vytvorené geometrickým plánom č. 34842471-56/2013 zo dňa 12.02.2014 Jánom Durišom-GEOPLÁN, Prekážka 726/27, 033 01 Liptovský Hrádok,: (viac…)

Zasadnutie OZ – jún 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o zahájení územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256,269,280 a KN- C 259, 267, 268 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začína stavebný úrad nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona. (viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš žiada svojich zákazníkov, aby platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním čistením odpadovej vody poukazovali na účet vo Všeobecnej úverovej banke, účet číslo: 4204342, kód banky: 0200, IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342, SWIFT: SUBASKBX. (viac…)

Zasadnutie OZ – marec 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)