Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nižná Boca

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, zo dňa 07.11.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, v k. ú.Nižná Boca. Žiadosť bola odôvodnená: vyčistenie pasienkov a obnova trvalých trávnych porastov. Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 18. 11. 2019 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Zasadnutie OZ – november 2019

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 177 k. ú. Nižná Boca.

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Mag. art. Petry Galkovej, Heinestrasse 43/28, Viedeň, Rakúska republika, zo dňa 13.09.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 6 ks drevín druhu smrek, jaseň, lipa, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 177 k. ú.Nižná Boca Žiadosť bola odôvodnená : Náletové dreviny, stojace na hrane svahu, ohrozujú stavbu na pozemku žiadateľky.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 7. 11. 2019 o 8:30 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 606 k. ú. Nižná Boca.

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Ing. Miroslava Lániho, zo dňa 23. 9. 2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu lipa, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 606 k. ú.Nižná Boca. Žiadosť bola odôvodnená: Strom je naklonený na vedľa stojacu nehnuteľnosť, ktorú ohrozuje.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 7. 11. 2019 o 9:00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2010 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne od 15. 10. 2019 8.00 hod. do 15. 10. 2019 16.00 hod. bude v obci Nižná Boca prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie sa týka odberných miest a lokalít v obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. (viac…)

Zasadnutie OZ – september 2019

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Ročný odpočet vodomerov, ročné vyúčtovanie

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že v dňoch 1. – 2. augusta 2019 vykoná v obci Nižná Boca odpočty vodomerov. Následne vám bude zaslaná faktúra s ročným vyúčtovaním preddavkových platieb. Oznam v plnom znení je pripojený k tejto správe. (viac…)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2010 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne od 5. 8. 2019 8.00 hod. do 5. 8. 2019 16.30 hod. bude v obci Nižná Boca prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie sa týka odberných miest a lokalít v obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. (viac…)

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na základe splnomocnenia (č.j. 22548/2019) Ing. Ján Vrbenský – vedúci Odštepného závodu Liptovský Hrádok ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Chránený poľovný revír Nízke Tatry.

Zhromaždenie sa uskutoční dňa 7. 8. 2019 o 10:00 hod. v zasadačke budovy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, ul. Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok. Podrobnosti o zhromaždení nájdete v priloženej verejnej vyhláške. (viac…)