Výzva: Kultúrny dom

Obec Nižná Boca zverejňujeVýzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome. (viac…)

Voľby do VÚC: Zoznamy kandidátov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov. (viac…)

Verejná vyhláška: Upovedomenie o podanom odvolaní

Mesto Liptovský Hrádok zastúpené primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a určená Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP 3-2016/025454 zo dňa 07.06.2016 Vám oznamuje, že bolo podané odvolanie Hribik Eva, Fuchsweg 3, Heimsheim 712 96, Nemecko a Hubcejová Soňa, Červený Kláštor 33, 059 06 v zákonnej lehote, doručené Mestu Liptovský Hrádok dňa 14.08.2017, proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok č. SOcÚ R 2017/004878 AR zo dňa 12.07.2017, ktorým navrhovateľovi Obec Nižná BOca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou umiestnená stavba “Miestna komunikácia” na pozemku parc.č. KN-E 256,269,280 a KN C 259,267,268,279/2 v k.ú. obce Nižná Boca. (viac…)

Verejná vyhláška: Územné konanie a ústne pojednávanie

Dňa 13.7.2017 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3 v k.ú. Nižná Boca. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA- OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začal stavebný úrad Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný podľa § 119 odst.3 stavebného zákon nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona dňa 12.06.2017. (viac…)

Zámer prevodu majetku obce

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemky vo výlučnom vlastníctve obce vytvorené geometrickým plánom č. 34842471-56/2013 zo dňa 12.02.2014 Jánom Durišom-GEOPLÁN, Prekážka 726/27, 033 01 Liptovský Hrádok,: (viac…)

Zasadnutie OZ – jún 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Verejná vyhláška: Oznámenie o zahájení územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256,269,280 a KN- C 259, 267, 268 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začína stavebný úrad nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona. (viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2017

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)