Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tento

ŠTATÚT OBCE NIŽNÁ BOCA

PRVÁ HLAVA

§ 1
Úvodné ustanovenia

1/ Štatút obce Nižná Boca /ďalej len „Štatút“/ upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, vzťah štátu a obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, zakladateľskú a zriaďovateľskú funkciu obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, postavenie hlavného kontrolóra a obecného hasičského zboru, ďalej rieši otázku hlasovania obyvateľov obce a verejného zhromaždenia obyvateľov obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a odmien, ako aj spoluprácu obce a to vnútroštátnu a medzinárodnú, zriaďovanie združenia obcí, ako aj pomoc pri mimoriadnych situáciách.
2/ Štatút obce Nižná Boca je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

1/ Obec Nižná Boca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. (1)
2/ Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. (2)
3/ Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
4/ Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. (3)
5/ Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
6/ Obec má právo na vlastné symboly.

§ 3
Územie obce Nižná Boca

1/ Územie obce tvorí katastrálne územie Nižná Boca o rozlohe 2500 ha a jeho vymedzenie je v prílohe č. l tohto Štatútu.
2/ Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom.

§ 4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev číslovanie stavieb

1/ Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osoby, na veci a pod.
2/ Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.
3/ Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§ 5
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1/ Obyvateľom obce Nižná Boca je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. (4)
2/ Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce. Majú právo najmä:
a/ voliť orgány samosprávy obce a byť zvolení do orgánov samosprávy obce,
b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/,
c/ zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f/ požadovať od obce súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g/ požadovať od obce pomoc v čase náhlej núdze.
3/ Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
a/ ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b/ podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c/ napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d/ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. (5)
4/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
5/ Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a/ má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b/ je v obci prihlásený na prechodný pobyt (6) alebo dlhodobý pobyt, (7)
c/ má čestné občianstvo obce.
6/ Na osoby uvedené v predchádzajúcom odseku sa nevzťahuje odsek 2 písmena a/ a b/.
7/ Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a/ a b/ upravuje osobitný predpis. (8)

§ 6
Samospráva obce Nižná Boca

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2/ Samosprávu obce Nižná Boca vykonávajú obyvatelia obce: a/ orgánmi obce b/ miestnym referendom c/ zhromaždením obyvateľov obce
3/ Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu ponechaným obci do užívania,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov (9) a vykonáva ich správu,
d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis (10), vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e/ utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, (11) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredia, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (12) a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov, zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m/ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov (13) a dbá na zachovanie prírodných hodnôt.
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, (14)
r/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku (15)
4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obec neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

§ 7
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1/ Vo veciach územnej samosprávy môže obec vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2/ Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3/ Návrh nariadenia obec zverejní vyvesením na úradnej tabuli a na internetovom adrese najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dňom vyvesenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota na pripomienkovanie. Pripomienky môžu uplatniť fyzické osoby a právnické osoby písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé čo sa navrhuje upraviť v nariadení a kto pripomienku predkladá. Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá poslancom obecného zastupiteľstva písomne spolu s materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva.
4/ Po prijatí nariadenia – súhlasom 3/5-ovej väčšiny prítomných poslancov sa nariadenie musí vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli v obci, najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
5/ Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní spôsobom v obci obvyklým.
6/ Podrobnosti o prijímaní nariadení upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 8
Vzťah štátu a obce

1/ Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2/ Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. (18)
3/ Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, krajský úrad ju písomne vyzve na nápravu a určí mu na to lehotu. Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je miestny orgán štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu a obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.
4/ Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. (19)
5/ Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
6/ Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. (20)

DRUHÁ HLAVA

§ 9
Majetok obce

1/ Majetkom obce Nižná Boca sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2/ Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3/ Majetok obce sa má zveľaďovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis nestanoví inak. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
4/ Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
5/ Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a Zásady hospodárenia s majetkom obce, schválené obecným zastupiteľstvom. (21)

§ 10

1/ Obec a jej orgány, subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, (22) ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2/ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať , chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä: – udržiavať a užívať majetok, – chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, – používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, – viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu. (23)
3/ V majetkových veciach /majetkoprávnych vzťahoch obce koná v jeho mene a navonok starosta obce.

§ 11

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti,24/ alebo zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. (25)

§ 12

1/ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Nižná Boca“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci.
2/ Zásady bližšie upravujú a vymedzujú najmä:
a/ práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
b/ podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
c/ postup prenechania majetku do užívania,
d/ nakladanie s cennými papiermi,
e/ ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce.

TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 13
Financovanie

1/ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a/ príjmy z majetku obce a z majetku ponechaného obci do užívania /nájmu/,
b/ výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c/ podiely na daniach v správe štátu,
d/ výnosy z pokút uložených na priestupky,
e/ iné príjmy.
2/ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3/ Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
4/ Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.
5/ Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
6/ Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 14
Rozpočet

1/ Základom finančného hospodárenia obce Nižná Boca je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na druhý a tretí rok nie sú záväzné a schvaľuje ho Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
3/ Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
4/ Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na pätnásť dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
5/ Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6/ Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. (26)
7/ Ročnú účtovnú závierku obce Nižná Boca overuje audítor. (27) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. (28)
8/ Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (29) a Smernica o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
9/ Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta obce.

§ 15
Rozpočtové provizórium

1/ Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2/ Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

ŠTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY OBCE NIŽNÁ BOCA

§ 16
Základné ustanovenia

1/ Orgánmi obce Nižná Boca sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce /ďalej len „starosta“/
2/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje alebo zrušuje podľa potreby svoje orgány a určuje im náplň práce, ktorými sú najmä:
a/ Komisie,
b/ Obecný úrad v Nižnej Boci /ďalej len „Obecný úrad“
c/ Obecný hasičský zbor v Nižnej Boci /ďalej len „Obecný hasičský zbor“/.
3/ Osobitné postavenia má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá Obecnému zastupiteľstvu.
4/ Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 17
Obecné zastupiteľstvo

1/ Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci je zastupiteľský zbor obce Nižná Boca zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nižná Boca na štyri roky.
2/ Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 18
Úlohy obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Nižná Boca. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. l, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov (30)
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia občanov,
g/ uznášať sa na nariadeniach obce,
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. l zákona o obecnom zriadení v platnom znení,
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najmenej 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť mu rozsah výkonu funkcie a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
p/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
2/ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej a zásadnej otázky týkajúcej sa života v obci, pritom nesmie zasiahnuť do kompetencií starostu obce.
3/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

§ 19
Starosta obce

1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu novozvoleného starostu.
2/ Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
3/ Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce (32) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, (33) v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. (34)
4/ Starosta:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
d/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
e/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce
f/ udeľuje diplomy, čestné uznania a ceny,
g/ podpisuje zmluvy /dohody/ o spolupráci vnútroštátnej alebo medzinárodnej /podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení/
h/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
i/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
5/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do l0 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí pred jeho pozastavením prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.
6/ Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstva toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
7/ Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638,- eur ak
a/ poruší nariadenie obce,
b/ nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obec, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

§ 20
Zástupca starostu

1/ Starosta má jedného zástupcu. Môže ním byť len poslanec.
2/ Starosta obce poverí zástupcu starostu jeho zastupovaním spravidla na celé funkčné obdobie do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak tak urobí, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
3/ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 21
Hlavný kontrolór obce

1/ Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.
2/ Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.
3/ Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce, príspevkových organizácií obce a neziskových organizácií obce,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
f/ plní úlohy kontrolnej činnosti vyplývajúce mu zo zákona o verejnom obstarávaní (35) a zákona o sťažnostiach, (36)
g/ predkladá stanoviská k rozborom hospodárenia príspevkových organizácií zriadených obecným zastupiteľstvom,
h/ vykonáva kontrolu nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorý bol obce zverený,
i/ vykonáva kontrolu účtovania a pokladničných operácií na obecnom úrade,
j/ vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
k/ vykonáva kontrolu čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
l/ vykonáva kontrolu správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
5/ Pri vykonávaní činností uvedených v predchádzajúcom odseku 4/, hlavný kontrolór úzko spolupracuje so zamestnancami obce – obecného úradu, ako aj s vedením a zamestnancami príspevkových organizácií zriadených / založených/ obecným zastupiteľstvom.
6/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
7/ Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.
8/ Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov obce.
9/ Hlavný kontrolór preveruje a eviduje podnety podávané v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 22
Komisie obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3/ Komisia si volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.
4/ Obecné zastupiteľstvo má vytvorené tieto stále komisie:
a/ komisia životného prostredia a územného plánovania
b/ komisia financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly
c/ komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
d/ komisia sociálna
e/ komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy
f/ komisia pre ochranu verejného záujmu
5/ Komisie najmä: – v rámci svojej poradnej funkcie vypracovávajú:
a/ stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva a starostu
b/ stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
c/ stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie – v rámci svojej iniciatívnej funkcie:
a/ vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života na rokovanie obecnému zastupiteľstvu
b/ predkladajú iniciatívne návrhy obecnej rade, ktorá je povinná sa s nimi zaoberať,
c/ predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi, ktorí sú povinní sa nimi zaoberať, – v rámci kontrolnej funkcie:
a/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení Obecného zastupiteľstva, obecnej rady vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie
b/ kontrolujú vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov obce vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie
c/ dozerajú na hospodárenie s majetkom a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia,
d/ dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia obce.
6/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
7/ Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, rušiť, resp. vytvárať nové.
8/ Organizačná štruktúra komisií je nasledovná:
Predseda komisie:
– riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze,
– zostavuje spolu so sekretárom komisie návrh plánu činnosti na príslušný kalendárny rok a po posúdení v komisii ho predkladá zastupiteľstvu, ktoré môže rozhodnúť o jeho schválení, ak nedôjde k inej dohode,
– organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
– zastupuje komisiu navonok,
– podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.
Členovia komisie:
– na základe uznesenia komisie plnia úlohy patriace do okruhu pôsobnosti komisie, administratívne veci komisie zabezpečuje poverený zamestnanec obce, určený obecným úradom.
9/ Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Každý člen komisie má právo v zápisnici odôvodniť svoje odchylne stanovisko od väčšiny.
10/ Činnosť Komisie pre ochranu verejného záujmu sa riadi Rokovacím poriadkom komisie.

§ 23
Obecný úrad

1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2/ Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
3/ Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci Obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
4/ Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydávané v správnom konaní,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
5/ Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
6/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nižnej Boci, ktorý vydáva starosta obce.

§ 24
Dobrovoľný hasičský zbor

1/ V Nižnej Boci pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo.
2/ Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, riadenie, objem prevádzkových a mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
3/ Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
4/ Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
5/ Úlohy dobrovoľného hasičského zboru upravuje osobitný predpis.
6/ Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť dobrovoľného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Nižnej Boci.

PIATA HLAVA

§ 25
Miestne referendum

1/ Miestne referendum obce Nižná Boca o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a/ zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, (38) ako aj zmenu názvu obce,
b/ o odvolanie starostu obce /§ 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení/
c/ petíciu skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov. (39)
3/ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. /§ 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení/.
4/ Výsledky miestneho referenda sú platné ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov (40) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. (41)
5/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledok miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

ŠIESTA HLAVA

§ 26
Zhromaždenie obyvateľov obce

1/ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.
2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce:
– ak o to požiada petíciou najmenej 30% oprávnených voličov
– ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
3/ Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodovanie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce.
4/ Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./.
5/ O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.
6/ Starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

SIEDMA HLAVA

§ 27
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úvodné ustanovenie

1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2/ Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

§ 28
Oprávnenia a povinnosti poslancov

1/ Poslanec je oprávnený najmä:
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,
b/ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c/ požadovať od vedúcich /riaditeľov/ právnických osôb založených resp. zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány obce,
f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2/ Poslanec je povinný najmä:
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať Štatút obce Nižná Boca, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, Zásady odmeňovania poslancov, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy obce,
d/ dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenie obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,
e/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

ÔSMA HLAVA
Vzťahy s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

§ 29

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami (42) a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

DEVIATA HLAVA
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 30
Pomoc obyvateľov pri mimoriadnych situáciách

1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2/ Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3/ Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 31
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

1/ Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.

DESIATA HLAVA

§ 32
Spolupráca obcí
Vnútroštátna spolupráca

1/ Obec Nižná Boca môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby.
2/ Takáto spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
3/ Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas a musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby.
4/ Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu zmluva musí obsahovať skutočnosti uvedené v § 20a ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení.
5/ Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.
6/ Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej a účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

§ 33
Združenie obcí

1/ Obce môžu zriaďovať združenia obcí.
2/ Združenie obcí je právnická osoba.
3/ Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
4/ Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
5/ Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

§ 34
Medzinárodná spolupráca

1/ Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo sa stať členom medzinárodného združenia územných celkom alebo územných orgánov.
2/ Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

JEDENÁSTA HLAVA
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ
Symboly obce Nižná Boca

§ 35
Úvodné ustanovenie

Obecnými symbolmi sú erb obce a vlajka obce.

§ 36
Erb obce Nižná Boca

1/ Erb obce Nižná Boca – V červenom štíte skrížené strieborné banícke kladivká – rozpájacie a bicie na dvoch dlhých zlatých rukovätiach sprevádzané hore zlatým slnkom s tvárou, no bez lúčov po bokoch striebornými položenými hviezdami konvexných cípov a dolu obráteným strieborným polmesiacom. Erb obce zapísaný v Heraldickom registri Ministerstva vnútra SR pod číslom N – 108/2004. Obecné zastupiteľstvo schválilo podobu erbu aj vlajky obce 12. 10. 2004 uznesením č. 11/2004 B II.
2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Nižná Boca tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu.
3/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods.4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
– úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
– obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/,
– potvrdenie o zaplatení poplatku.
4/ Erb obce sa používa:
a/ na pečatidle obce
b/ na insígniách starostu
c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Nižná Boca, ceny obce Nižná Boca a uznaniach obce Nižná Boca
d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Nižnej Boci
e/ na označenie katastrálneho územia obce
f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce
g/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce
h/ na rovnošatách pracovníkov obecného požiarneho zboru
i/ na označenie vozidiel obce a obecného požiarneho zboru
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5/ Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce používa výlučne starosta.
6/ Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

§ 37
Vlajka obce

1/ Vlajku obce Nižná Boca tvorí šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách žltá 2/8, červená 1/8, žltá 1/8, biela 1/8, červená 1/8 a biela 2/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Nižná Boca tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.
3/ Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy obce vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4/ Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a zástava obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v platnom znení/.
6/ Zástava obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú občania poverení starostom obce.
7/ Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a/ zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závod a pod.
8/ Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

DRUHÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 38
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ čestné občianstvo obce Nižná Boca
b/ Cena obce Nižná Boca
c/ Cena starostu obce Nižná Boca
d/ Odmeny

§ 39
Čestné občianstvo obce Nižná Boca

1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Nižná Boca.
2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Nižná Boca.
5/ Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 40
Cena obce Nižná Boca

1/ Cena obce Nižná Boca sa udeľuje za:
– vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti,
– činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
– činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2/ Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3/ Cenu obce Nižná Boca tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena vo výške 50.- eur. K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
4/ Cenu obce Nižná Boca slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne v mesiaci Október.
5/ Cena obce Nižná Boca sa môže udeliť ročne aj viackrát.
6/ Cena obce Nižná Boca sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
7/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho úmrtí – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 41
Cena starostu obce Nižná Boca

1/ Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
2/ Cenu starostu obce Nižná Boca tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
3/ Evidencia sa vedie v Kronike obce Nižná Boca, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 42
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významným podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ

§ 43
Kronika obce Nižná Boca

1/ Kronika obce Nižná Boca sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4/ Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje starosta po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisii vzdelávania a kultúry.
5/ Súčasťou kroniky obce sú aj videonahrávky miestneho televízneho vysielania.

DVANÁSTA HLAVA

§ 44
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Štatút obce Nižná Boca je základnou právnou normou obce Nižná Boca.
2/ Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
3/ Pokiaľ v tomto štatúte neboli uvedené všetky skutočnosti, ktoré upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon SNR č. 138/l991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy majúce vzťah k samospráve, riadia sa týmito zákonmi.
4/ Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
5/ Návrh tohto Štatútu obce bol zverejnený dňa 3.8.2015
6/ Štatút obce Nižná Boca bol schválený obecným zastupiteľstvom v Nižnej Boci dňa 23.08.2015 uznesením č. 52/2015
7/ Štatút obce Nižná Boca nadobúda účinnosť dňom schválenia.
8/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu obce Nižná Boca, ruší sa Štatút obce Nižná Boca zo 07.08.2009. Mgr. Silvia Skusilová starostka obce

(1) čl. 64a Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v platnom znení
(2) § 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(3) čl. 67 ods. 2 Ústavy SR v platnom znení
(4) zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
(5) napr. § 17 až 22 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
(6) zákon č. 253/1998 Z.z.
(7) § 6 zákona NR SR č. 73/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
(8) zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení
(9) zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy
(10) napr. zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v platnom znení
(11) § 39 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
(12) zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákon NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom znení
(13) napr. § 30 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
(14) zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení
(15) § 3 ods.3 zákona NR SR č. 184/1999 Z.z.
(16) zákon č. 421/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v v platnom znení
(17) zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení
(18) čl. 71 ods.2 Ústavy SR v platnom znení
(19) napr. § 4 písm. c/ zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR
(20) § 5 ods.8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
(21) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(22) Ústava SR č. 460/1992 Zb. v platnom znení
(23) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
(24) § 56 Obchodného zákonníka
(25) napr. zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné stavby
(26) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
(27) zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch v platnom znení
(28) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
(32) § 20 Občianskeho zákonníka
(34) § 5 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení
(35) zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
(36) zákon NR SR č. 152/1998 Zb. o sťažnostiach
(37) zákon NRSR č. 221/1996 Z.z. v platnom znení
(38) zákon SNR č. 346/1990 Zb. v platnom znení
(39) zákon SNR č. 346/1990 Zb. v platnom znení
(40) zákon č. 431/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v platnom znení
(41) zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 01/11/2015