Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Životné prostredie

Na tejto stránke nájdete odpovede na otázky ako riešiť situácie týkajúce sa životného prostredia, ako napríklad výrub stromov.

Výrub dreviny

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia.

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody). Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Správny poplatok za podanie žiadosti je 10 € pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby.

Súvisiace tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny (vzor)
Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia (vzor)
Oznámenie o výrube z dôvodu bezprostredného ohorzenia sa podáva Okresnému úradu Liptovský Mikuláš (nie obci) do 5 dní od uskutočnenia výrubu (viac informácií).