Na tejto stránke nájdete odpovede na otázky ako riešiť situácie týkajúce sa životného prostredia, ako napríklad výrub stromov.

Výrub dreviny

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia.

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody). Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Správny poplatok za podanie žiadosti je 10 € pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby.

Zverejnené: 18/03/2015
Aktualizované: 27/03/2019