Vzhľadom na pamiatkové hodnoty územia v Nižnej Boci a potrebu ich vhodnej ochrany, obnovy a prezentácie je nutné pri úprave národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľností v pamiatkovom území postupovať v úzkej spolupráci a s písomným vyjadrením Krajského pamiatkového úradu Žilina. Plánované práce odporúčame vopred odkonzultovať, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom. Dodržaním uvedeného postupu zároveň môžete predísť plytvaniu finančných prostriedkov, ktoré by ste museli neskôr vynaložiť na nápravu nepriaznivého stavu.

 • Úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území

  Základné kroky vlastníka nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale nachádza sa v pamiatkovom území

  Pred začatím úpravy je vlastník nehnuteľnosti (resp. ním poverený zástupca) povinný krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len KPÚ) predložiť žiadosť.

  Vopred predložiť žiadosť je dôležité, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom do národných kultúrnych pamiatok i nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré by následne KPÚ musel riešiť osobitných rozhodnutím o náprave (korigovanie nepriaznivého stavu) alebo rozhodnutím o priestupku alebo inom správnom delikte. Dodržaním uvedeného postupu sa môže predísť aj plytvaniu finančných prostriedkov vlastníka, ktoré by boli vynaložené na nápravu nepriaznivého stavu.

  Žiadosť musí obsahovať:

  • údaje o vlastníkovi, adresu, kontakt,
  • základné údaje o nehnuteľnosti (súpisné a parcelné číslo, katastrálne územie, adresu),
  • aktuálny list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy,
  • splnomocnenie vlastníka na konanie v predmetnej veci (pokiaľ žiada iná osoba ako vlastník),
  • popis plánovaných úprav a stavebných zásahov.

  Kroky KPÚ:

  KPÚ vydá k žiadosti rozhodnutie.

  • v rozhodnutí uvedie, či je zámer prípustný (a za akých podmienok) alebo neprípustný,
  • určí, či je potrebné spracovať a predložiť architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a pod.

  Ak sa v rozhodnutí požaduje, vlastník predloží KPÚ požadovanú dokumentáciu spolu so žiadosťou o vyjadrenie. KPÚ k nej vydá záväzné stanovisko.

  K projektovej dokumentácii vydá KPÚ záväzné stanovisko, ktoré bude podkladom pre konanie príslušného stavebného úradu (vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby).

  Ak dôjde v priebehu prác k nepredvídanému nálezu (napr. archeologický predmet) je potrebné ho ohlásiť na KPÚ a práce sa musia zastaviť, kým KPÚ vydá rozhodnutie do 3 pracovných dní.

  Podmienky úprav sa týkajú vonkajšieho výrazu nehnuteľnosti (fasády, strecha, hmota objektu) a jej pôsobenia v pamiatkovo chránenom prostredí.

 • Obnova národnej kultúrnej pamiatky

  Základné kroky vlastníka kultúrnej pamiatky pri plánovanej obnove

  Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky (resp. ním poverený zástupca) povinný krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len KPÚ) predložiť žiadosť.

  Vopred predložiť žiadosť je dôležité, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom do národných kultúrnych pamiatok i nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré by následne KPÚ musel riešiť osobitných rozhodnutím o náprave (korigovanie nepriaznivého stavu) alebo rozhodnutím o priestupku alebo inom správnom delikte. Dodržaním uvedeného postupu sa môže predísť aj plytvaniu finančných prostriedkov vlastníka, ktoré by boli vynaložené na nápravu nepriaznivého stavu.

  Žiadosť musí obsahovať:

  • údaje o vlastníkovi, adresu, kontakt,
  • základné údaje o pamiatke (súpisné a parcelné číslo, katastrálne územie, adresu),
  • aktuálny list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy,
  • splnomocnenie vlastníka na konanie v predmetnej veci (pokiaľ žiada iná osoba ako vlastník),
  • popis plánovaných úprav a stavebných zásahov.

  Kroky KPÚ:

  KPÚ vydá k žiadosti rozhodnutie.

  • v rozhodnutí uvedie, či je zámer prípustný (a za akých podmienok) alebo neprípustný,
  • určí, či je potrebné spracovať a predložiť pamiatkový výskum, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a pod.

  Ak sa v rozhodnutí požaduje, vlastník predloží KPÚ požadovanú dokumentáciu spolu so žiadosťou o vyjadrenie. KPÚ k nej vydá záväzné stanovisko.

  K projektovej dokumentácii vydá KPÚ záväzné stanovisko, ktoré bude podkladom pre konanie príslušného stavebného úradu (vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby).

  Ak dôjde v priebehu prác k nepredvídanému nálezu (napr. archeologický predmet) je potrebné ho ohlásiť na KPÚ a práce sa musia zastaviť, kým KPÚ vydá rozhodnutie do 3 pracovných dní.

  Podmienky sa týkajú celej kultúrnej pamiatky vrátane dispozičného riešenia, povrchov stien, stropov, podláh, umelecko-remeselných výrobkov, strešnej krytiny, krovu, okien, dvier, atď.

 • Požiadavky na ochranu pamiatkového územia

  Strecha, krov, krytina

   zachovať pôvodný typ konštrukcie krovu, výšku hrebeňa a sklon strešných rovín

  pri národných kultúrnych pamiatkach použiť ako novú strešnú krytinu drevený šindeľ (tlakovo impregnovaný šindeľ bez potreby ďalšej farebnej povrchovej úpravy)

  alternatívnu krytinu pre nehnuteľnosti v pamiatkovom území je potrebné vopred konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Žilina

  vylúčiť použitie asfaltovej krytiny, vlnovkovej krytiny, farebnosti ako červená, zelená a pod.

  Zrubová konštrukcia

  na drevenici priznať zrubovú konštrukciu

  ak je podmurovka omietnutá, upravovať ju bielym vápenným náterom

  obkladanie zrubových objektov doskami alebo tatranským profilom je neprípustné, vylučujú sa aj obklady keramickým alebo iným priemyselne vyrábaným materiálom

  Okná a dvere

  ak sú na drevenici pôvodné okná a dvere, je nutné ich zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom, prípadne vyhotoviť ich identické kópie

  použitie typizovaných výplní je neprípustné, neosadzovať kovové zárubne

  nepoužívať europrofil a plastový profil (i s povrchovou úpravou imitujúcou drevo)

  nemeniť polohu a veľkosť okien a dverí

  Oplotenie

  pri zrubových objektoch použiť jednoduché drevené latkové oplotenie

  pri murovaných objektoch použiť jednoduchý kovový plot v neutrálnej farebnosti, murované časti realizovať v omietke

  vylúčiť plné a vysoké drevené, kovové, hliníkové a murované ploty s ozdobnými prvkami alebo segmentovým oblúkom

 • Obnovme si svoj dom

  Záujemcom o obnovu svojho domu, ktorý bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, dávame do pozornosti možnosť požiadať o poskytnutie dotácie v rámci z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2. Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v program Obnovme si svoj dom na rok 2019 pre podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok a podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva sa zameriava na podporu:

  projektov záchrany, obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu,

  projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne nachádzajú v lokalitách zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31. december 2018 (vrátane).

  Dôležité dokumenty týkajúce sa programu Obnovme si svoj dom na rok 2019:

  Obnovme si svoj dom – informácia pre žiadateľa

  Obnovme si svoj dom – výzva

  Prehľad všetkých žiadostí za minulý rok vrátane výšky dotácie nájdete tu.

***

Bližšie informácie získate na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina:

Mgr. Petra Pleváková
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/245 28 25
E-mail: petra.plevakova@pamiatky.gov.sk

Zverejnené: 04/10/2018
Aktualizované: 23/11/2018