Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pamiatková zóna

Vzhľadom na pamiatkové hodnoty územia v Nižnej Boci a potrebu ich vhodnej ochrany, obnovy a prezentácie je nutné pri úprave národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľností v pamiatkovom území postupovať v úzkej spolupráci a s písomným vyjadrením Krajského pamiatkového úradu Žilina. Plánované práce odporúčame vopred odkonzultovať, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom. Dodržaním uvedeného postupu zároveň môžete predísť plytvaniu finančných prostriedkov, ktoré by ste museli neskôr vynaložiť na nápravu nepriaznivého stavu.

Mapa pamiatkovej zóny

Pamiatková zóna na mapách

Mapové podklady

Úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území

Základné kroky vlastníka nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale nachádza sa v pamiatkovom území

Pred začatím úpravy je vlastník nehnuteľnosti (resp. ním poverený zástupca) povinný krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len KPÚ) predložiť žiadosť.

Vopred predložiť žiadosť je dôležité, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom do národných kultúrnych pamiatok i nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré by následne KPÚ musel riešiť osobitných rozhodnutím o náprave (korigovanie nepriaznivého stavu) alebo rozhodnutím o priestupku alebo inom správnom delikte. Dodržaním uvedeného postupu sa môže predísť aj plytvaniu finančných prostriedkov vlastníka, ktoré by boli vynaložené na nápravu nepriaznivého stavu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • údaje o vlastníkovi, adresu, kontakt,
 • základné údaje o nehnuteľnosti (súpisné a parcelné číslo, katastrálne územie, adresu),
 • aktuálny list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy,
 • splnomocnenie vlastníka na konanie v predmetnej veci (pokiaľ žiada iná osoba ako vlastník),
 • popis plánovaných úprav a stavebných zásahov.

Kroky KPÚ:

KPÚ vydá k žiadosti rozhodnutie.

 • v rozhodnutí uvedie, či je zámer prípustný (a za akých podmienok) alebo neprípustný,
 • určí, či je potrebné spracovať a predložiť architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a pod.

Ak sa v rozhodnutí požaduje, vlastník predloží KPÚ požadovanú dokumentáciu spolu so žiadosťou o vyjadrenie. KPÚ k nej vydá záväzné stanovisko.

K projektovej dokumentácii vydá KPÚ záväzné stanovisko, ktoré bude podkladom pre konanie príslušného stavebného úradu (vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby).

Ak dôjde v priebehu prác k nepredvídanému nálezu (napr. archeologický predmet) je potrebné ho ohlásiť na KPÚ a práce sa musia zastaviť, kým KPÚ vydá rozhodnutie do 3 pracovných dní.

Dôležitá informácia

Podmienky úprav sa týkajú vonkajšieho výrazu nehnuteľnosti (fasády, strecha, hmota objektu) a jej pôsobenia v pamiatkovo chránenom prostredí.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky

Základné kroky vlastníka kultúrnej pamiatky pri plánovanej obnove

Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky (resp. ním poverený zástupca) povinný krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len KPÚ) predložiť žiadosť.

Vopred predložiť žiadosť je dôležité, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom do národných kultúrnych pamiatok i nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré by následne KPÚ musel riešiť osobitných rozhodnutím o náprave (korigovanie nepriaznivého stavu) alebo rozhodnutím o priestupku alebo inom správnom delikte. Dodržaním uvedeného postupu sa môže predísť aj plytvaniu finančných prostriedkov vlastníka, ktoré by boli vynaložené na nápravu nepriaznivého stavu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • údaje o vlastníkovi, adresu, kontakt,
 • základné údaje o pamiatke (súpisné a parcelné číslo, katastrálne územie, adresu),
 • aktuálny list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy,
 • splnomocnenie vlastníka na konanie v predmetnej veci (pokiaľ žiada iná osoba ako vlastník),
 • popis plánovaných úprav a stavebných zásahov.

Kroky KPÚ:

KPÚ vydá k žiadosti rozhodnutie.

 • v rozhodnutí uvedie, či je zámer prípustný (a za akých podmienok) alebo neprípustný,
 • určí, či je potrebné spracovať a predložiť pamiatkový výskum, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a pod.

Ak sa v rozhodnutí požaduje, vlastník predloží KPÚ požadovanú dokumentáciu spolu so žiadosťou o vyjadrenie. KPÚ k nej vydá záväzné stanovisko.

K projektovej dokumentácii vydá KPÚ záväzné stanovisko, ktoré bude podkladom pre konanie príslušného stavebného úradu (vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby).

Ak dôjde v priebehu prác k nepredvídanému nálezu (napr. archeologický predmet) je potrebné ho ohlásiť na KPÚ a práce sa musia zastaviť, kým KPÚ vydá rozhodnutie do 3 pracovných dní.

Dôležitá informácia

Podmienky sa týkajú celej kultúrnej pamiatky vrátane dispozičného riešenia, povrchov stien, stropov, podláh, umelecko-remeselných výrobkov, strešnej krytiny, krovu, okien, dvier, atď.

Požiadavky na ochranu pamiatkového územia

Strecha, krov, krytina

 • zachovať pôvodný typ konštrukcie krovu, výšku hrebeňa a sklon strešných rovín
 • pri národných kultúrnych pamiatkach použiť ako novú strešnú krytinu drevený šindeľ (tlakovo impregnovaný šindeľ bez potreby ďalšej farebnej povrchovej úpravy)
 • alternatívnu krytinu pre nehnuteľnosti v pamiatkovom území je potrebné vopred konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Žilina
 • vylúčiť použitie asfaltovej krytiny, vlnovkovej krytiny, farebnosti ako červená, zelená a pod.

Zrubová konštrukcia

 • na drevenici priznať zrubovú konštrukciu
 • ak je podmurovka omietnutá, upravovať ju bielym vápenným náterom
 • obkladanie zrubových objektov doskami alebo tatranským profilom je neprípustné, vylučujú sa aj obklady keramickým alebo iným priemyselne vyrábaným materiálom

Okná a dvere

 • ak sú na drevenici pôvodné okná a dvere, je nutné ich zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom, prípadne vyhotoviť ich identické kópie
 • použitie typizovaných výplní je neprípustné, neosadzovať kovové zárubne
 • nepoužívať europrofil a plastový profil (i s povrchovou úpravou imitujúcou drevo)
 • nemeniť polohu a veľkosť okien a dverí

Oplotenie

 • pri zrubových objektoch použiť jednoduché drevené latkové oplotenie
 • pri murovaných objektoch použiť jednoduchý kovový plot v neutrálnej farebnosti, murované časti realizovať v omietke
 • vylúčiť plné a vysoké drevené, kovové, hliníkové a murované ploty s ozdobnými prvkami alebo segmentovým oblúkom

***

Bližšie informácie získate na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina:

Ing. arch Martina Magová
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/245 28 25
E-mail: martina.magova@pamiatky.gov.sk