Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej ZaDč.2 ÚPN-O) OZNAMUJE, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“.

Do ZaDč.2 ÚPN-O Nižná Boca je možné nahliadnuť na Obecnom úrade alebo internetovej stránke obce www.niznaboca.sk (tu) po dobu 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky písomne k návrhu do 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.