Pozvánka: Brigáda ku Dňu Zeme

Milé deti, uplynul už jeden rok odvtedy, ako ste si vysadili stromčeky, preto ich pôjdeme spolu skontrolovať. Udeľujeme veľkú pochvalu deťom, ktoré začali čistiť kamenné priepusty, veríme, že v sobotu sa k nim pridajú ostatné deti a odhalia ďalšie priepusty.…

Oznam: Verejný vodovod

Obec Nižná Boca podpísala dňa 29. 10. 2015 Zmluvu o správe a odbornom výkone prevádzky a odovzdala verejný vodovod do správy Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS, a.s.) čím bola splnená povinnosť, vyplývajúca zo zákona č. 422/2002 Zb. o verejných…

Oznam: Zámer prenajať majetok

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo na svojom zasadnutí dňa 29. 1. 2016 (č. uznesenia 7/2016) všetkými hlasmi prítomných (čím bola splnená…

Návrh VZN č. 1/2016

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 1/2016 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca na základe samostatnej pôsobnosti…