Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – december 2023

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 15. 12. 2023 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu 2023
 5. Návrh rozpočtu obce Nižná Boca na roky 2024 – 2026
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 9. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v Liptovskom Hrádku
 10. Výsledky miestneho referenda
 11. Odmeny poslancom za rok 2023
 12. Diskusia
 13. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka obce Nižná Boca