Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Zasadnutie OZ – jún 2015

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás staorstka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – máj 2015

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás staorstka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Voľba hlavného kontrolóra obce 2015

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a), ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. deň 30.4.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce a bližšie náležitosti prihlášky pre voľbu sú uvedené v priloženom uznesení obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci č. 10/2015 zo dňa 20. marca 2015. (viac…)

Konanie o výrube stromov

Obec Nižná Boca na základe písomnej žiadosti Igora Trégera o vydanie súhlasu na výrub stromov zvoláva na deň 17. februára 2015 (utorok) o 8:30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta. (viac…)

PHSR 2015-2022 – zahájenie spracovania dokumentu

Obec Nižná Boca oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie dokumentu „Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova“ na obdobie rokov 2015-2022 v zmysle strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov.

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zvyšuje základná ročná sadzba dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy. (viac…)