Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie
obce Nižná Boca č. 1/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska.