Na základe rozhodnutia č. OU-ZA- OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch parcl.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou, začal stavebný úrad Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný podľa § 119 odst.3 stavebného zákon nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona dňa 12.06.2017.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, a stavebný úrad upustil od ústneho pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Mesto Liptovský Hrádok v zastúpení primátorom mesta , ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39a/ stavebného zákona a § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“ na pozemku parc.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca; druh stavby: inžinierska stavbaúčel stavby: miestna komunikácia tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade z katastrálnej mapy, ktorá je súčasťou rozhodnutia navrhovateľa a stavebného úradu.