Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – september 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 25. septembra 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 2 533,- €
 5. Schválenie komplexnej poradenskej činnosti na realizáciu verejného obstarávania pre projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“ vo výške 3 000,- €
 6. Rôzne:
  a) Vybudovanie žumpy pre kultúrny dom
  b) Brigáda na opravu miestnej komunikácie
  c) Územno-plánovacia dokumentácia v údolí Chopcovice
  d) Odborná spôsobilosť pre prevádzku pohrebiska
 7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.