Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – november 2019

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v pondelok 4. novembra 2019 o 18:00 v kancelárii starostky obce Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie novelizovaných dokumentov:
    Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižná Boca, Štatút obce Nižná Boca, Smernica o verejnom obstarávaní
  5. Schválenie vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle § 24 zákona č. 324/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vznp.
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Ukončenie