V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 26. októbra 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Stanovisko hl. kontrolórky ku rozpočtu obce na rok 2019
  5. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2019
  6. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce Nižná Boca
  7. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostky za rok 2018
  8. Rôzne
  9. Ukončenie