V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 29. marca 2019 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rôzne
  a) Určenie termínu brigády „Deň Zeme“
  b) Publikácia o obci v spolupráci s KPÚ Žilina
  c) Rozhodnutie PPA o pridelení NFP na zateplenie KD
  d) Cenová ponuka na opravu pomníka „u Včeláka“
 5. Ukončenie