Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – máj 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 28. mája 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2020
  5. Schválenie nájmu kancelárie v Obecnom úrade pre Ing. Arch. Igora Karkošiaka
  6. Zámer prevodu majetku obce podľa § 9a, ods.8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. žiadateľovi JU-PE Rent, s.r.o.
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.