Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – jún 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 24. júna 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
  5. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu v obci Nižná Boca pre
    nové volebné obdobie.
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.