V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 25. januára 2019 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správy hlavnej kontrolórky z výkonu kontroly
 5. Rôzne:
  a) Akcie na rok 2019
  b) Stanovenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
  c) Kniha „Čarovný Liptov“
  d) Prerokovanie listu od Urbárskeho spolku obce Nižná Boca
 6. Ukončenie