Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – február 2021

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 26. februára 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v roku 2020
 5. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti v roku 2020
 6. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu 2021
 7. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
 8. Rôzne:
  a) Žiadosť p. Ivety Zuskinovej o príspevok na publikáciu
  b) Žiadosť Igora Trégera ml. o odkúpenie obecnej parcely o výmere 12 m2
 9. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.