Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – december 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v pondelok 14. decembra 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 5. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2021.
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
 7. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu 2020.
 8. Menovanie členov inventarizačnej komisie.
 9. Rôzne:
  a) Knižnica
  b) Kultúrny dom
  c) Dobudovanie kanalizácie a vodovodu
  d) Biologicky rozložiteľný odpad – dohoda o kompostovaní
 10. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.