Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer prenajať majetok

Obec Nižná Boca zverejňuje zámer prenajať majetok.

nebytový priestor – kancelária, nachádzajúca sa v administratívnej budove Obecného úradu so súpisným číslom 3, postavenej na parc. č. 1963/2, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková výmera prenajímaného priestoru je 18,25 m 2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. firme IKARAA, s. r. o. zastúpená Ing. Arch. Igorom Karkošiakom, Nižná Boca 118, 032 34 Malužiná v sume 240,- EUR / rok.

Kompletné znenie zámeru nájdete v priloženom dokumente.

Súvisiace dokumenty