Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Zámer prevodu majetku obce

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemky vo výlučnom vlastníctve obce vytvorené geometrickým plánom č. 34842471-56/2013 zo dňa 12.02.2014 Jánom Durišom-GEOPLÁN, Prekážka 726/27, 033 01 Liptovský Hrádok,: (viac…)

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš žiada svojich zákazníkov, aby platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním čistením odpadovej vody poukazovali na účet vo Všeobecnej úverovej banke, účet číslo: 4204342, kód banky: 0200, IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342, SWIFT: SUBASKBX. (viac…)

Verejná vyhláška: Upovedomenie o podanom odvolaní

Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný stavebný úrad a určená Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP 3-2016/025454 zo dňa 7. 6. 2016 Vám oznamuje, že účastníčky konania Hribik Eva a Hubcejová Soňa podali v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok č. SOcÚ R 2016/006519  AR zo dňa 12. 9. 2016. (viac…)

Verejná vyhláška: Predĺženie stavebného povolenia na vodovod

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy na základe žiadosti obce Nižná Boca v zastúpení Mgr. Silviou Skusilovou o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2014/007534-004/Vr zo dňa 15. 10. 2014, rozhodol takto: predlžuje podľa § 67 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov platnosť rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2014/007534-004/Vr. zo dňa 15. 10. 2014, ktorým bola povolená stavba „Nižná Boca – vodovod“, III. a IV. Stavba – rad „1-4a“ v dĺžke 947 m, rad „1-4a 1“ v dĺžke 37 m rozšírenie radu „1-5“ v dĺžke 234 m v k. ú. Nižná Boca do 07. 11. 2018. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“

Rozhodnutie mesta Liptovský Hrádok v zastúpení primátorom mesta, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“ podaný obcou Nižná Boca dňa 6. 7. 2016 podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. (viac…)

Oznam: Uzávierka cesty I/18 v obci Strečno

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o  plánovanej úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.

Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 – do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od  soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod. (viac…)