Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nižná Boca

Obec Nižná Boca ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, zo dňa 07.11.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, v k. ú.Nižná Boca. Žiadosť bola odôvodnená: vyčistenie pasienkov a obnova trvalých trávnych porastov. Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 18. 11. 2019 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Nižnej Boci.

V prípade poskytnutia bližších informácií ku konaniu volajte na tel. číslo 0910/957 372, prípadne píšte na e-mailovú adresu starosta@niznaboca.sk.

Na obhliadku tvaru miesta pozývame:

  • Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74
  • Správa NAPANT, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok

Súvisiace dokumenty