Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dňa 25.10.2021 podal žiadateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok návrh na kolaudáciu stavby „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a KN-C 2646/4 a KN-E 3181 katastrálne územie Nižná Boca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Nižná Boca dňa 22.11.20216 pod č. SOcÚ 384/2016-2 IO, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 120 stavebného zákona, oprávnený konať v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom, a súčasne nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň štvrtok 18. novembra 2021 o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku, so sídlom Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok počas stránkových dní.