Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Konania

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Ing. Ižara Eduarda, bytom Strážnická 31, 080 06 Prešov, zo dňa 09.03.2017 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, rastúcich na parcelách číslo C-KN 1596/275, 1596/144 druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 23. 3. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Fabiana Ivana, Tajovského 858/11, 956 33 Chynorany, zo dňa 25.01.2017 o vydanie súhlasu na výrub 10 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcele číslo E-KN 2724/1 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 23. 2. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Jána Cholvadta, Liptovský Peter 239 zo dňa 10. 1. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 12 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcelách číslo E-KN 1173 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 25. 1. 2017 (streda) o 13,30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. MUDr. Osvaldovej Ivety, Špitálska 10, 811 08 Bratislava zo dňa 02. 11. 2016 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcelách číslo C-KN 408/2 a C-KN 408/3 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 30. 11. 2016 (streda) o 9,30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

Na obhliadku tvaru miesta pozývame:

  • MUDr. Ivata Osvaldová, Špitálska 10, 811 08 Bratislava
  • Správa NAPANT, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok

Verejná vyhláška: Konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia

Oznámenie o začatí konania o vydaní povolenia na predĺženie platnosti rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod číslom OU-LM-OSZP-2014/007534-004/Vr dňa 15. 10. 2016 na stavbu „Nižná Boca – vodovod“, III. a IV. stavba:

  • rad „1 – 4a“ v dĺžke 947 m
  • rad „1 – 4a 1“ v dĺžke 37 m
  • rozšírenie radu „1 – 5“ v dĺžke 234 m

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Ivana Rísika, Nižná Boca 166, zo dňa 04. 10. 2016 o vydanie súhlasu na výrub 7 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcele číslo C-KN 79/2, druh pozemkov Zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 14. 10. 2016 (piatok) o 11,15 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

Na obhliadku tvaru miesta pozývame:

  • Ivan Rísik, Nižná Boca 166, 032 34 Malužiná
  • Správa NAPANT, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Andreja Kováča, Pod kaštieľom 329, 951 35 Veľké Zálužie, zo dňa 30. 09. 2016 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks smrekov obyčajných, rastúcich na parcele číslo C-KN 1596/3 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a C-KN 1596/39 druh pozemku Trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 14. 10. 2016 (piatok) o 11.30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

Na obhliadku tvaru miesta pozývame:

  • Andrej Kováč, Pod kaštieľom 329, 951 35 Veľké Zálužie
  • Správa NAPANT, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok

Pozvánka: Výrub stromov

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti p. Bruna Bezáka, Pánska dolina 1007/60, Nitra, zo dňa 24.08.2016 o vydanie súhlasu na výrub 26 ks smrekov obyčajných, 4 ks borovice a 10ks listnatých drevín, rastúcich na parcele číslo E­KN 1676 a E­KN 1739, druh pozemkov trvalé trávne porasty v k. ú. Nižná Boca zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň 5. 9. 2016 (pondelok) o 8.30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci.

Oznámenie o zahájení územného konania

Dňa 06.07.2016 podala obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“ na pozemku parc. č. KN-C 256/2, 259/2, 267/4, 268/2, 269/5, 279/6, 280/2 v k.ú. obce Nižná Boca. (viac…)

Oznam o začatí vodoprávneho konania

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti obce Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou zvoláva konanie o povolení stavby „Nižná Boca – kanalizácia“ spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 o 8:00 hod. Zraz pozvaných bude na Obecnom úrade v Nižnej Boci. (viac…)