Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ZaD č. 2 ÚP

Obec Nižná Boca, č. 3, PSČ 032 34 Malužiná ako príslušný orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej len ZaD č. 2 ÚPN-O) oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu pre Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej ZaDč.2 ÚPN-O) OZNAMUJE, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 69/1 (KN-E č. 20/8) v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že od dnešného dňa v priebehu mesiaca január 2023 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 13 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejňujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 20. januára 2022. Navrhovateľom dražby je JUDr. Martina Mižíková, rod. Ferková, trvale bytom Hodonínska 615/12, 040 11 Košice – Západ, dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Masarykova 21, 040 01 Košice. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV 1300 v k. ú. Nižná Boca, miestom konania dražby je Notársky úrad JUDr. Tomáš Petro, Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad. Kompletné informácie nájdete v priloženom oznámení o dobrovoľnej dražbe.

(viac…)

Verejná vyhláška: Kolaudačné rozhodnutie

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejňuje verejnú vyhlášku – kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba.

(viac…)

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“. Kompletné znenie dokumentu nájdete na tomto odkaze, celé znenie oznámenia vrátane možností ako doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu nájdete nižšie.

(viac…)