Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejňujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 20. januára 2022. Navrhovateľom dražby je JUDr. Martina Mižíková, rod. Ferková, trvale bytom Hodonínska 615/12, 040 11 Košice – Západ, dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Masarykova 21, 040 01 Košice. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV 1300 v k. ú. Nižná Boca, miestom konania dražby je Notársky úrad JUDr. Tomáš Petro, Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad. Kompletné informácie nájdete v priloženom oznámení o dobrovoľnej dražbe.

(viac…)

Verejná vyhláška: Kolaudačné rozhodnutie

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejňuje verejnú vyhlášku – kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Lesná cesta KRIVÁ – VÝCHOD“ – líniová stavba.

(viac…)

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“. Kompletné znenie dokumentu nájdete na tomto odkaze, celé znenie oznámenia vrátane možností ako doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu nájdete nižšie.

(viac…)

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jesenná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 15. 10. do 31. 10. 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných látok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 609 a KN-C 561 v k. ú. Nižná Boca. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Obec Nižná Boca uverejňuje upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš pre chovateľov ošípaných v súvislosti africkým morom ošípaných. Kompletné znenie sa nachádza v priloženom dokumente.

(viac…)

US Nižná Boca: Povolenie na zber lesných plodov

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, obyvateľom a majiteľom rekreačných chát v obci Nižná Boca, že v roku 2021 bude US vydávať oprávnenia na vstup na pozemky za rekreačným účelom a účelom zberu lesných plodov pre vlastnú potrebu. Oprávnenia sa budú vydávať od 23.07.2021 v priestoroch kancelárie US v úradných hodinách.

(viac…)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2020 od 7:00 hod. do odvolania.

(viac…)