Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – jún 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 30. júna 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2023
  5. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti – vedenie pokladne za mesiac marec 2023
  6. Schválenie prevodu z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu cesty
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.