Obec Nižná Boca ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ – “ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca. podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ – “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca, tak, ako je to vyznačené na podklade situácie – katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.