Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“

Rozhodnutie mesta Liptovský Hrádok v zastúpení primátorom mesta, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“ podaný obcou Nižná Boca dňa 6. 7. 2016 podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Miestna komunikácia“ na pozemku parc. č. KN-E 256/2, 269/5, 280/2 a KN-C 259/2, 267/4, 268/2, 279/6 v k.ú. obce Nižná Boca podľa geometrického plánu č. 10/2015 vyhotovený Ing. Markom Rajniakom – autorizovaným geodetom a kartografom, ktoré vznikli z pôvodných parciel KN-E 256, 269, 280 a KN-C 259, 267, 268, 279/2.