Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 ÚP Nižná Boca

Obec Nižná Boca ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce NIŽNÁ BOCA, Zmeny a doplnky č. 2.

Cieľom obstarania Územného plánu obce NIŽNÁ BOCA, Zmeny a doplnky č. 2 je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie so zapracovaním požiadaviek a podnetov s cieľom rozvoja obce pri dosiahnutí spoločenskej dohody štátnej správy, regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy, právnických osôb a verejnosti k zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch obce.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu obce NIŽNÁ BOCA, Zmeny a doplnky č. 2 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.