V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 5. októbra 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie Komunitného plánu soc. služieb
  5. Schválenie úveru vo výške 94 754,09 € pre projekt: Zavedenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní kultúrneho domu v obci Nižná Boca.
  6. Schválenie VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda na území obce Nižná Boca
  7. Schválenie VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca.
  8. Správy kontrolórky z kontrolnej činnosti.
  9. Rôzne
  10. Ukončenie