Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – máj 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 31. mája 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky zverejňovanie
 5. Rozpočtové opatrenie 1/2024
 6. Rôzne:
  a) Geometrický plán na cestu popri Chopcovici
  b) Knižnica – detský kútik
  c) Diskusia
 7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka obce Nižná Boca