Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – jún 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 28. júna 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Nižná Boca za rok 2023
 5. Záverečný účet Obce Nižná Boca za rok 2023
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024
 7. Listy od p. E. Hribik
 8. Rôzne:
  a) Dom na múzeum
  b) Knižnica – detský kútik
  c) Organový koncert v kostole
  d) Diskusia
 9. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka obce Nižná Boca