Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – jún 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 19. júna 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií Obcou Nižná Boca a vykonanej kontroly pokladne.
 5. Schválenie plánu práce HK na II. polrok 2020
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne:
  a) Žiadosť p. Hellebrandta Jána o odpredaj parcely C-KN 294/2 výmera 222 m2.
  b) List p. Hribik poslancom obecného zastupiteľstva.
 8. Ukončenie