Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – júl 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 31. júla 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schvaľovanie VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca.
 5. Schválenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu kanalizácie vo výške 4 800 €.
 6. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly faktúr.
 7. Rôzne:
  a) Cenová ponuka kamerový systém v obci Nižná Boca
  b) Brigáda na opravu miestnej komunikácie
 8. Ukončenie