V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 27. júla 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Určenie volebných obvodov v obci Nižná Boca pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022
  5. Určenie počtu poslancov obce Nižná Boca na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022
  6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Boca na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022
  7. Rôzne
  8. Ukončenie