Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – január 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 28. januára 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca
  6. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti v roku 2021
  7. Prerokovanie návrhu výšky nájmu hrobového miesta
  8. Rôzne
  9. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.